J&K BJP Vice President Yudhvir Sethi and Deputy Mayor JMC, Purnima Sharma distributing BP machines for needy in Jammu.

J&K BJP Vice President Yudhvir Sethi and Deputy Mayor JMC, Purnima Sharma distributing BP machines for needy in Jammu.
J&K BJP Vice President Yudhvir Sethi and Deputy Mayor JMC, Purnima Sharma distributing BP machines for needy in Jammu.

J&K BJP Vice President Yudhvir Sethi and Deputy Mayor JMC, Purnima Sharma distributing BP machines for needy in Jammu.