Chhari Mubarak of Swami Amarnath Ji leaving for Pahalgam from Dashnami Akhara, Srinagar on Monday. -Excelsior/Shakeel

Chhari Mubarak of Swami Amarnath Ji leaving for Pahalgam from Dashnami Akhara, Srinagar on Monday. -Excelsior/Shakeel