Chhari Mubarak of Shri Amarnathji at its abode Dashnami Akhara, Srinagar on Tuesday.

Chhari Mubarak of Shri Amarnathji at its abode Dashnami Akhara, Srinagar on Tuesday.
Chhari Mubarak of Shri Amarnathji at its abode Dashnami Akhara, Srinagar on Tuesday.

Chhari Mubarak of Shri Amarnathji at its abode Dashnami Akhara, Srinagar on Tuesday.