BJP leader, Yudhvir Sethi at an Ayushman Bharat camp in Jammu on Monday.

BJP leader, Yudhvir Sethi at an Ayushman Bharat camp in Jammu on Monday.
BJP leader, Yudhvir Sethi at an Ayushman Bharat camp in Jammu on Monday.

BJP leader, Yudhvir Sethi at an Ayushman Bharat camp in Jammu on Monday.