Union Minister, Dr Jitendra Singh inaugurating Ganit Vigyan Mela at Bharatiya Vidya Mandir Ambphalla on Friday

Union Minister, Dr Jitendra Singh inaugurating Ganit Vigyan Mela at Bharatiya Vidya Mandir Ambphalla on Friday