Senior J&K BJP leader Kavinder Gupta honouring Sargam Koushal at a function in Jammu.

Senior J&K BJP leader Kavinder Gupta honouring Sargam Koushal at a function in Jammu.
Senior J&K BJP leader Kavinder Gupta honouring Sargam Koushal at a function in Jammu.

Senior J&K BJP leader Kavinder Gupta honouring Sargam Koushal at a function in Jammu.