Pilgrims having darshan via natural cave at the Holy Shrine of Shri Mata Vaishno Devi Ji.

Pilgrims having darshan via natural cave at the Holy Shrine of Shri Mata Vaishno Devi Ji.
Pilgrims having darshan via natural cave at the Holy Shrine of Shri Mata Vaishno Devi Ji.

Pilgrims having darshan via natural cave at the Holy Shrine of Shri Mata Vaishno Devi Ji.