NMC president Subhash Shastri addressing a workers’ meeting in Jammu.

NMC president Subhash Shastri addressing a workers’ meeting in Jammu.
NMC president Subhash Shastri addressing a workers’ meeting in Jammu.

NMC president Subhash Shastri addressing a workers’ meeting in Jammu.