Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari releasing a book on Thursday.

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari releasing a book on Thursday.
Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari releasing a book on Thursday.

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari releasing a book on Thursday.