Lieutenant Governor Manoj Sinha addressing ‘Vishal Pashudhan Vyapar Mela’ at Hiranagar in Kathua district on Thursday.

Lieutenant Governor Manoj Sinha addressing ‘Vishal Pashudhan Vyapar Mela’ at Hiranagar in Kathua district on Thursday.
Lieutenant Governor Manoj Sinha addressing ‘Vishal Pashudhan Vyapar Mela’ at Hiranagar in Kathua district on Thursday.

Lieutenant Governor Manoj Sinha addressing ‘Vishal Pashudhan Vyapar Mela’ at Hiranagar in Kathua district on Thursday.