LG Sinha during Ekadash Samman Samaroh at SKUAST-K on Sunday.

LG Sinha during Ekadash Samman Samaroh at SKUAST-K on Sunday.
LG Sinha during Ekadash Samman Samaroh at SKUAST-K on Sunday.

LG Sinha during Ekadash Samman Samaroh at SKUAST-K on Sunday.