Advisor Rajeev Rai Bhatnagar releasing Pramod Jain’s book at Jammu on Thursday.

Advisor Rajeev Rai Bhatnagar releasing Pramod Jain's book at Jammu on Thursday.
Advisor Rajeev Rai Bhatnagar releasing Pramod Jain's book at Jammu on Thursday.

Advisor Rajeev Rai Bhatnagar releasing Pramod Jain’s book at Jammu on Thursday.