Advisor Khurshid Ahmed Ganai chairing a meetting on Tuesday.

Advisor Khurshid Ahmed Ganai chairing a meetting on Tuesday.
Advisor Khurshid Ahmed Ganai chairing a meetting on Tuesday.

Advisor Khurshid Ahmed Ganai chairing a meetting on Tuesday.