Advisor Khurshid Ahmad Ganai meeting a delegation at Srinagar on Thursday.

Advisor Khurshid Ahmad Ganai meeting a delegation at Srinagar on Thursday.
Advisor Khurshid Ahmad Ganai meeting a delegation at Srinagar on Thursday.

Advisor Khurshid Ahmad Ganai meeting a delegation at Srinagar on Thursday.