JKPCC president, V.R Wani addressing party workers’ meeting at Udhampur.

JKPCC president, V.R Wani addressing party workers’ meeting at Udhampur.
JKPCC president, V.R Wani addressing party workers’ meeting at Udhampur.

JKPCC president, V.R Wani addressing party workers’ meeting at Udhampur.