Har Shikhar Tiranga team led by Colonel R S Jamwal presenting memento to Lieutenant Governor Manoj Sinha at Raj Bhavan, Srinagar.

Har Shikhar Tiranga team led by Colonel R S Jamwal presenting memento to Lieutenant Governor Manoj Sinha at Raj Bhavan, Srinagar.
Har Shikhar Tiranga team led by Colonel R S Jamwal presenting memento to Lieutenant Governor Manoj Sinha at Raj Bhavan, Srinagar.

Har Shikhar Tiranga team led by Colonel R S Jamwal presenting memento to Lieutenant Governor Manoj Sinha at Raj Bhavan, Srinagar.