Dr Darakshan Andrabi, Chairperson Waqf Board awarding trophy to winners during Wushu Championship at Srinagar on Monday.

Dr Darakshan Andrabi, chairman Waqf Board awarding trophy to winners at Srinagar during Wushu Championship on Monday.
Dr Darakshan Andrabi, chairman Waqf Board awarding trophy to winners at Srinagar during Wushu Championship on Monday.

Dr Darakshan Andrabi, Chairperson Waqf Board awarding trophy to winners during Wushu Championship at Srinagar on Monday.